Privacy policy en cookies

Inleiding

In de privacy policy worden:

  • Splintt training en ontwikkeltrajecten
  • Splintt online training services

hierna gezamenlijk als “Splintt” gedefinieerd.

Als dienstverlener realiseert Splintt zich het grote belang van de bescherming van (persoons-) gegevens van gebruiker(s) van de (online) training(en) van Splintt Daarom houdt Splintt zich ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP). In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Splintt de (persoons-)gegevens van gebruiker(s) van haar (online) training(en) verwerkt en hoe Splintt omgaat met de trainingsresultaten van de betreffende (online) training (en).

1. Doelomschrijving gegevensverwerking

Splintt verwerkt (persoons-)gegevens van de gebruiker(s) van de door Splintt aangeboden (online) training(en) om te controleren of de betreffende gebruiker toegang dient te verkrijgen tot de betreffende (online) training(en) en om de gebruiker(s) van de (online) training(en) op een correcte en efficiënte wijze gebruik te kunnen laten maken van de betreffende (online) training(en).

2. Mogelijkheden (online) training(en) Splintt

Door deel te nemen aan één of meer van de (online) training(en) van Splintt wordt u als gebruiker in staat gesteld om meer kennis en informatie te vergaren op bepaalde deelgebieden, inzicht te krijgen in uw eigen competenties, valkuilen en kennis. Om de (online) training(en) op een interactieve, efficiënte en doelmatige wijze te kunnen gebruiken kan het zo zijn dat er in de (online) training(en) gevraagd wordt om informatie te delen over het eigen handelen, denkwijze, mening en/of visie over u als gebruiker persoonlijk, u als persoon binnen uw organisatie en/of uw organisatie in het algemeen. Ook bieden de (online) training (en) mogelijkheden tot het maken van persoonlijke notities en kunnen er uit de door u als gebruiker gegeven antwoorden rapportages opgesteld worden.

3. Verzameling en gebruik van (persoons-)gegevens

Splintt verzamelt (persoons-)gegevens over u als gebruiker van de door Splintt aangeboden (online) training(en) wanneer u inlogt met de door Splintt aan u verstrekte gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en). Deze gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) zijn door Splintt aan u als gebruiker persoonlijk toegewezen. In onze back-office zijn deze gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) gekoppeld aan u als persoon en uw e-mailadres, nadat u bent ingeschreven voor één of meerdere (online) training(en) van Splintt Daarnaast zullen uw trainingsresultaten na deelname aan één of meerdere (online) training(en) van Splintt in de back-office worden opgeslagen. Wanneer u zich als particulier inschrijft kan het zijn dat wij meer (persoons-) gegevens van u nodig hebben ten behoeve van de facturatie van de door u afgenomen (online) training(en) waaronder adresgegevens.

De (persoons-) gegevens welke Splintt over u verwerkt als gebruiker van de (online) training(en) van Splintt zijn benodigd om te kunnen vaststellen en controleren tot welke specifieke (online) training(en) u toegang behoort te verkrijgen. Splintt wil de gebruikers van haar (online) training(en) op een interactieve, efficiënte en doelmatige manier gebruik laten maken van de door Splintt aangeboden (online) training(en). Daarom kan er tijdens de deelname/het gebruik van een betreffende (online) training aan u als gebruiker gevraagd worden om informatie te delen over het eigen handelen, denkwijze, mening en/of visie over u als gebruiker persoonlijk, u als persoon binnen uw organisatie en/of uw organisatie in het algemeen. Deze informatie kan worden gevraagd door middel van een gesloten vraag (multiple choice) of door een open vraag. Hierin staat het u als gebruiker vrij om te bepalen welke informatie u opgeeft in de daarvoor bestemde tekstvakken.

Om u te faciliteren, bieden bepaalde door Splintt aangeboden (online) training(en) ook de mogelijkheid om (online) digitaal aantekeningen te maken terwijl u deelneemt/gebruik maakt van de (online) training(en) van Splintt Welke informatie u hier als geheugensteun/aandachtspunt en/of om u moverende reden invult, is geheel aan u. De informatie welke u als gebruiker tijdens u deelname/het gebruik van de door Splintt aangeboden (online) training(en) verstrekt aan Splintt, gebruikt Splintt op een aantal manieren. De informatie welke u geeft ter beantwoording van een vraag of als reactie op een stelling van de betreffende (online) training kan gebruikt worden om te testen of en in hoeverre u de daarvoor verstrekte informatie heeft opgenomen/verwerkt/u inzicht te geven in uw eigen handelen/denkwijze in een gegeven situatie.

Voornoemde informatie kan door Splintt tevens gebruikt worden in rapporten/uitslagen en/of andere overzichten welke een beeld geven van de wijze waarop u de betreffende (online) training(en) heeft doorlopen. Zie hiertoe ook hetgeen is opgenomen onder onderdeel 7 van deze privacyverklaring. De door u verstrekte informatie kan door Splintt daarnaast op geaggregeerd niveau gebruikt worden om haar dienstverlening en de door haar aangeboden (online) training(en) te verbeteren/aan te passen/te wijzigen en/of verder te ontwikkelen dan wel rapportages uit te brengen op thema.

4. Melding

Splintt heeft haar gegevensverwerking aangemeld bij de toezichthouder op het gebied van de privacywetgeving, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Meer informatie over deze melding is te vinden op de website van het CBP: www.cbpweb.nl onder ‘Openbare registers’, ‘Register Meldingen’ onder nummer: m1499098

5. Cookies

Op haar website(s) en bij de door Splintt aangeboden (online) training(en) maakt Splintt gebruik van cookies die door de browser van u als gebruiker worden opgeslagen op uw computer. Daarnaast wordt hierin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van een pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan de website(s) en de door Splintt aangeboden (online) training(en) gebruiksvriendelijker te maken en daarmee te vergemakkelijken.
U kunt uw browser zo instellen dat deze tijdens het bezoek aan de website en/of bij gebruik maken van/deelname aan de door Splintt aangeboden (online) training(en) geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat er geen gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website(s) en/of bij gebruik maken van/deelname aan de door Splintt aangeboden (online) training(en), dat u als gebruiker geen toegang heeft tot onderdelen van de website en/of bij gebruik maken van/deelname aan de door Splintt aangeboden (online) training(en).

6. Bewaartermijn

Hoe lang Splintt de door u als gebruiker verstrekte (persoons-)gegevens bewaard is afhankelijk van het soort afgegeven informatie en het doel waarvoor deze informatie is afgegeven. In het algemeen geldt dat Splintt de door u verstrekte informatie niet langer zal bewaren dan Splintt noodzakelijk acht, tenzij de wet dit voorschrijft. De gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) worden bewaard zolang u nog niet heeft aangegeven dat u geen toegang meer wenst te verkrijgen tot de door u afgenomen (online) training(en) of zoveel korter als Splintt nodig acht. Wanneer u als particulier heeft deelgenomen aan de door Splintt aangeboden (online) training(en) zullen de overige gegevens welke door u zijn afgegeven niet langer bewaard worden dan tot het moment dat u heeft aangegeven uit ons bestand verwijderd te willen worden. De trainingsresultaten van uw deelname aan (een) door Splintt aangeboden (online) training(en) zullen bewaard worden zolang Splintt de betreffende (online) training(en) aanbiedt. Trainingsresultaten van (online) training(en) welke niet meer worden aangeboden door Splintt kunnen op geaggregeerd niveau bewaard worden zolang Yowsim dit nodig acht in het kader van haar bedrijfsvoering

7. Doorgifte aan derden

De door u verstrekte (persoons-)gegevens, resultaten/informatie/rapporten, uitslagen en/of andersoortige informatie welke door Splintt kunnen worden gedestilleerd uit de door Splintt aangeboden (online) training(en) waaraan u hebt deelgenomen/gebruik van heeft gemaakt (hierna: de Informatie), worden enkel aan derden ter beschikking gesteld indien dit onderstaand is aangegeven.

Bovengenoemde Informatie kan worden verstrekt aan het bedrijf en/of de organisatie waar u werkzaam bent/welke u heeft opgegeven en/of u opdracht heeft gegeven deel te nemen aan de door Splintt aangeboden (online) training(en). Splintt zal hierbij zorgvuldig te werk gaan en de Informatie enkel verstrekken aan de contactpersoon welke hiervoor binnen voorgaand bedoelde bedrijf/organisatie is aangewezen.

U kunt bij het bedrijf en/of de organisatie waar u werkzaam bent/welke u heeft opgegeven en/of opdracht heeft gegeven deel te nemen aan de door Splintt aangeboden (online) training(en) nagaan welke persoon dit betreft. Splintt is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de wijze waarop voorgaand bedoeld bedrijf/organisatie dan wel de personen welke voor dit bedrijf/deze organisatie werkzaam zijn, omgaan met de ontvangen Informatie.

Acties en/of maatregelen welke door derden worden ondernomen naar aanleiding van de Informatie vallen buiten de verantwoordelijkheid en/of eventuele aansprakelijkheid van Splintt.

Indien u deelneemt/gebruik maakt van de door Splintt aangeboden (online) training(en) door middel van tussenkomst van een derde partij (bijvoorbeeld een trainingsbureau) dan kan Splintt de Informatie verstrekken aan de contactpersoon bij deze derde partij. Wie deze contactpersoon betreft kunt u navragen bij de betreffende derde partij.

Splintt is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor de handelingen welke deze derde verricht ten aanzien van de verkregen Informatie dan wel aan welke overige personen en/of bedrijven/organisaties deze derde de verkregen Informatie verstrekt.

De contactpersoon bij het bedrijf en/of de organisatie waar u werkzaam bent /welke u heeft opgegeven en/of u opdracht heeft gegeven deel te nemen, dan wel enige derde partij middels welke u heeft deelgenomen aan de door Splintt aangeboden (online) training(en), verkrijgt toegang tot de door u afgegeven (persoons-)gegeven en de door u behaalde trainingsresultaten. U heeft als gebruiker zelf toegang tot uw profiel binnen de door u gevolgde (online) training(en) zoals aangeboden door Splintt.

Splintt zal de persoonsgegevens van haar gebruikers verder enkel doorgeven, aan een door Splintt voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Splintt een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Afgezien van voorgaande geven wij uw gegevens alleen aan derden wanneer de wet dit voorschrijft, in het geval van (het vermoeden van) (een) onrechtmatige handeling(en) dan wel indien u heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden over de door Splintt aangeboden activiteiten.

8. Wijzigingen / verwijderen van persoonsgegevens

Als gebruiker van de (online) training(en) van Splintt heeft u recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw (persoons-)gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wanneer u gebruikt wenst te maken van bovenstaande rechten of wanneer u meer informatie wenst te verkrijgen over deze Privacyverklaring van Splintt kunt u contact met ons opnemen via: info@splintt.nl. Per post zijn wij te bereiken op Papendorpseweg 77, 3528 BJ Utrecht.

9. Links op de website(s)

In de door Splintt aangeboden (online) training(en) treft u mogelijk ook links aan naar andere website(s) welke niet toebehoren aan Splintt maar aan derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Splintt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij adviseren u om het privacystatement van de website(s) van derden te lezen voordat u gegevens afgeeft. Wanneer u er achter komt dat een of meerdere site(s) van derden waarnaar (een) door Splintt aangeboden (online) training(en) linkt, misbruik maakt van uw (persoons-)gegevens dan vernemen we dit graag van u.

10. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Splintt kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van de gebruikers van de door Splintt aangeboden (online) training(en) worden overgedragen, zonder dat daarvoor nadere toestemming nodig is.

11. Wijzigingen in de privacyverklaring

Splintt behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Splintt adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze Privacyverklaring is laatstelijk bijgewerkt op 7 maart 2013.

De cookies die wij gebruiken, de data die ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt: